Stowarzyszenie

Jak działamy

Celami stowarzyszenia są:

1. Udzielanie wszechstronnej pomocy materialnej, finansowej I pozamaterialnej, medycznej domowi pomocy społecznej w Pile, jego mieszkańcom, personelowi oraz najbardziej potrzebującym osobom I ludziom niepełnosprawnym, a także przewlekle lub terminalnie chorym oraz ich rodzinom.

2. Tworzenie, promocja I realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin I osób (w tym osób samotnych, starszych I/lub niepełnosprawnych).

3. Budowanie I poszerzanie społecznego zaplecza I wsparcia dla wysiłków wspólnoty dps w Pile.

4. Społeczne wspieranie aktywności osób starszych, niepełnosprawnych.

5. Prowadzenie współdziałania z samorządem terytorialnym.

6. Promocja I organizacja wolontariatu,

7. Propagowanie w środkach masowego przekazu działań I zamierzeń stowarzyszenia.

8. Tworzenie I realizowanie programów w zakresie prowadzonym przez stowarzyszenie.

9. Organizowanie I prowadzenie programów rehabilitacyjnych.

10. Organizowanie balów, aukcji charytatywnych, koncertów, zbiórek I kwest pieniężnych, a także innych przedsięwzięć mających charakter charytatywny.

11. Prowadzenie współpracy I wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, towarzystwami, fundacjami oraz organizacjami o podobnym charakterze, tak w kraju jaki I za granicą.

Adres

ul. 11 Listopada 40, Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43

Do pobrania